ⴰⵙⴽⴰⵏ  ⵉ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

 

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴳ 19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2006, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ 2.06.166.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ.

 

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ  ⵏ  ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ :

 

  • ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ
  • ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ
  • ⴰⵙⵓⵊⵊⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ, ⴳ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
  • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵉⵏ ⵜⴰⵢⵢⴰⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ