ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ

 

ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ :

 

ⵜⴱⴱⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵥⵓ 9001 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008. ⵏⵥⵥⵓⵥⴹ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ :

  • ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ;
  • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ.
  • ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴱⴹⵉ.
  • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ, ⵙ ⵜⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴽⵕⵕⵓⵥⵏⵉⵏ.
  • ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ.
  • ⴰⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴽⵕⵕⵓⵥⵏⵉⵏ.
  • ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ.

 

ⵏⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ :

  • ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
  • ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ.
  • ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

 

ⵏⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵏⴼⵙⵉ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵖ, ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ. ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⴰ ⴳⴰⵏⵜ.
ⵏⴱⴱⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵙ ⵏⴳⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ, ⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵓ 9001 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008.
ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵏⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ.