ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ

 

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ :

Prix des Nations Unis AUESS

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013.

 

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ 2012” :

Prix E-MTIAZ AUESS

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵇⴱ “ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ 2012” ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵍⵃⵉⵏ « Qr Codes ».

 

ⵉⵖ ⵜⵔⴰⵎ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ: ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ QR CODES

 

ⴽⴽⴰⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ 2012