ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ  ⵏ   ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ

 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴽⵔⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ 6335 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ 57 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵏ 5 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ 52 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ.

 

ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵉⵍⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰ :

  • ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵙ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⴼⵉ
  • ⵙⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵙ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ
  • ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
  • ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵙ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ