ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

 

  • ⴰⵙⵓⵊⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ
  • ⴰⴷⴰⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⵕⵡⴰⵏⵉⵏ
  • ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵙⵓⵍⵏ
  • ⴰⵙⵓⵊⵊⴷ ⵏ ⵜⵖⴷⵡⵉⵏ ⴼⴰⵡⵏⵉⵏ
  • ⴰⵎⵔⴰⵔ ⴷⵍⵃⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵚⵉⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ
  • ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ
  • ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ
  • ⴰⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ

 

ⵅⵜⵉⴷ ⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ.