ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ : ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⴷⵍⵃⵉⵏ

 

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ:

  • ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (2011)
  • ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵉⵏ ⵏ
  • ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ (4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2011)
  • ⴰⵛⴽⴰⵎ ⵙ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ: ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⴷ ⵜⵡⵉⵜⵔ ⴷ
  • ⵜⵉⵢⵢⴰⴷ ⵢⴰⴹⵏ (ⵙⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2011)

 

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍⵏ QR :
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⴷⵍⵃⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵍⵡⵉⵃⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ: ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵎⵣⵣⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ

 

ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ:

ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⴷⵍⵃⵉⵏ ⴳ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2012, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ 5 ⵎⴰⵕⵚ 2012.
ⵉⵖ  ⵜⵔⴰⵎ  ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ  ⵏ  ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ,  ⴰⴳⵎⴰⵜ  ⴷ  ⴰⵔⵔⴰ  ⵉⵙⵎⴷⵏ  ⵏ  ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ.

ⵏⵖⴷ  ⵥⵕⴰⵜ  ⴰⴱⵉⴷⵢⵓ  ⴰⴷ  ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ  ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ   ⵏ  ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ  ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ  2013  ⴳ  ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵏ  ⵍⴱⴰⵃⵕⴰⵢⵏ :